Καρδιομετατροπές εμμένουσων αρρυθμιών

Καρδιομετατροπές εμμένουσων αρρυθμιών

 

1.  Φαρμακευτική
Εμμένουσες αρρυθμίες όπως π.χ η κολπική μαρμαρυγή μπορούν αναταχθούν με την ενδοφλέβια ή και από του στόματος χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων.

 

2.  Ηλεκτρική
Εμμένουσες αρρυθμίες όπως π.χ η κολπική μαρμαρυγή μπορούν να αναταχθούν με την χορήγηση ενός συγχρονισμένου ηλεκτρικού σοκ. Συνήθως είναι εξωτερικό αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και ενδοκαρδιακά με την βοήθεια ειδικού καθετήρα. Γίνεται με μέθη ή σπάνια με γενική αναισθησία και συχνά συνδυάζεται με διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα προς αποκλεισμό ύπαρξης ενδοκαρδιακών θρόμβων πριν την ανάταξη.